obakeneko-obi
obake-christmas1-1'
ehon-anime-space1'ehon-anime-pirate1'

dowa-obi
ehon-anime-grim1'ehon-anime-kintaro1.png'